Voorwaarden

Makelaar Amstelveen zet zich zo goed mogelijk in voor al haar klanten en relaties, want tevreden klanten zorgen simpelweg voor meer klanten. Deze belofte wordt hieronder bevestigd door onze heldere Algemene Voorwaarden. Heb je toch nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Algemene voorwaarden Makelaar Amstelveen

1. Definities 

1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van MakelaarAmstelveen.nl (Makelaar Amstelveen) wordt gesloten.
2. Website: een samenhangend geheel van digitale internetpagina’s inclusief eventuele bijbehorende digitale afbeeldingen, scripts, databases en andere media.
3. Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk of per e-mail bevestigd, van levering van één of meer producten of diensten van MakelaarAmstelveen.nl.

2. Toepasselijkheid 
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door MakelaarAmstelveen.nl gesloten overeenkomsten en verrichtte diensten en alle overige door MakelaarAmstelveen.nl verrichtte handelingen.
2. Afwijken van de algemene leveringsvoorwaarden is alleen dan mogelijk, wanneer die expliciet in een overeenkomst tussen de opdrachtgever en MakelaarAmstelveen.nl opgenomen wordt.

3. Aanbieding & acceptatie 
1. Alle offertes en prijsopgaven zijn vrijblijvend, behalve indien door MakelaarAmstelveen.nl schriftelijk of per e-mail anders is vermeld.
2. Offertes en prijsopgave blijven 3 maanden geldig, tenzij een andere termijn wordt vermeld. Facturering geschiedt op basis van deze offerte.
3. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullend of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.
4. De opdrachtgever erkent onderling e-mail of faxverkeer als wettelijk, geldig bewijsmiddel.
5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor de toekomstige opdrachten.

4. Aanvang van de overeenkomst 
1. Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat MakelaarAmstelveen.nl het door opdrachtgever ondertekende offerte/contract formulier ontvangen heeft.
2. Het staat partijen vrij om de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen.
3. Aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst kunnen uitsluitend schriftelijk geschieden.

5. Uitvoering van de overeenkomst 
1. MakelaarAmstelveen.nl zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, hebben wij het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3. MakelaarAmstelveen.nl is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat men is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor MakelaarAmstelveen.nl kenbaar behoorde te zijn.
4. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan MakelaarAmstelveen.nl de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
5. Indien door MakelaarAmstelveen.nl of door opdrachtgever ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

6. Duur en Beëindiging 
1. Een opdracht geven door de opdrachtgever wordt beschouwd als een eenmalige verbintenis en kent derhalve geen looptijd. Uiteraard wordt in een mondelinge of schriftelijke overeenkomst een levertijd afgesproken waarop de website klaar zal zijn.
2. MakelaarAmstelveen.nl heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met MakelaarAmstelveen.nl overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende leveringsvoorwaarden.
3. MakelaarAmstelveen.nl heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer of zijn vermogen heeft verloren. Laatstgenoemde partij heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.

7. Levering en Leveringstijd 
1. De benodigde gegevens, teksten en/of beeldmateriaal worden tijdig door de opdrachtgever aangeleverd bij MakelaarAmstelveen.nl.
2. MakelaarAmstelveen.nl gaat na ontvangst van de benodigde gegevens, teksten en/of beeldmateriaal zo spoedig mogelijk van start met het aanmaken van de overeengekomen producten en/of diensten en deelt de opdrachtgever de verwachte levertijd mee.

8. Overmacht 
1.MakelaarAmstelveen.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer MakelaarAmstelveen.nl als gevolg van overmacht niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.
2. In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal MakelaarAmstelveen.nl alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Wanneer onderling overleg tussen de opdrachtgever en MakelaarAmstelveen.nl geconcludeerd wordt dat dit niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door MakelaarAmstelveen.nl tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.

9. Tarieven
1. Alle genoemde tarieven, alsmede overeengekomen tarieven zijn in euro en exclusief BTW, tenzij anders is vermeld.
2. MakelaarAmstelveen.nl heeft het recht de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk 1 maand voordat deze ingaan aan opdrachtgever bekend gemaakt. Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen tegen de datum van inwerkingtreding van de wijziging.

10. Betalingsvoorwaarden 
1. Na ondertekening van de offerte krijgt de offerte de status van contract. Vanaf dat moment is er een overeenkomst gesloten tussen de opdrachtgever en MakelaarAmstelveen.nl en is de opdrachtgever betalingsverplicht.
2. De opdrachtgever dient 25% van het totaalbedrag van de offerte als aanbetaling te voldoen, tenzij anders afgesproken.
3. Mocht het gefactureerde bedrag in de ogen van de opdrachtgever onjuist zijn, dan dient hij terstond, doch uiterlijk binnen 14 dagen na facturering hiervan op de hoogte te stellen. Laatstgenoemde zal deze bewering onderzoeken en indien nodig een nieuwe factuur verzenden, die binnen 14 dagen na verzending voldaan moet worden.
4. Indien MakelaarAmstelveen.nl abusievelijk een groter bedrag dan het gefactureerde bedrag ontvangt, zal MakelaarAmstelveen.nl het teveel ontvangen bedrag direct na eigen ontdekking of op het eerste verzoek van de opdrachtgever terug

12. Copyright 
1. Al het door MakelaarAmstelveen.nl vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van MakelaarAmstelveen.nl niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is.
2. MakelaarAmstelveen.nl behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

13. Aansprakelijkheid 
1. Voor zover MakelaarAmstelveen.nl bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop MakelaarAmstelveen.nl weinig of geen invloed kan uitoefenen kan MakelaarAmstelveen.nl op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met MakelaarAmstelveen.nl het verbreken ervan ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie.

14. Wijziging van de voorwaarden 
1. MakelaarAmstelveen.nl behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.
3. Indien de opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.

15. Geschillenregeling en toepasselijk recht
1. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen MakelaarAmstelveen.nl en de opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.